Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace ke změnám výkonu rybářského práva na revíru č. 411056

21. 4. 2022

 

INFORMACE ke změnám výkonu rybářského práva na revíru č. 411056

 

Vážení rybáři a rybářky, v souladu s návrhy změn navrženými na členské schůzi MO ČRS Kolín, která se konala dne 09. 04. 2022 v Kolíně, si Vás dovolujeme informovat, že jsme se jimi rozhodli zabývat bezprostředně.

 

Z návrhů na změnu bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru LABE 24A č. 411056 bylo přijato členskou schůzí:

  • Zákaz lovu ryb 50 m nad i 50 m pod, včetně Klavarské zátoky na revíru č. 411056 ze strany od Nové Vsi I. V období od 01.04. - 30.06. kalendářního roku.

  • Zákaz lovu ryb 50 m nad i 50 m pod výtokem z kolínské elektrárny na revíru č. 411056 po celý rok.

  • Zákaz lovu ryb z mol, pontonů, a všech zařízení včetně černých staveb spojených jakkoliv se břehem na revíru č. 411056.

Dále:

  • Zákaz lovu ryb ze všech veřejně nepřístupných pozemků na revíru č. 411056 a to po zhodnocení legislativních a faktických podmínek v daném případě s tím, že odsouhlasila, že pozemky vybere výbor na základě skutečně řešených protiprávních jednání a výbor bude mít na vyřízení tohoto projednání dostatek času.

  • Povolení lovu ryb z lodě na pískovně Sambrek revír č. 411056.

S ohledem na skutečnost, že byl výbor zavázán členskou schůzí se tímto zabývat, byla bezprostředně po schůzi kontaktována státní správa, konkrétně státní orgán rybářství za účelem stanoviska a vydání rozhodnutí s cílem objasnit, zda některá z navržených změn podmínek výkonu rybářského práva na předmětném revíru č. 411056, nebude v kolizi s platnou legislativou či nezákonná.

Státní orgán rybářství v dané věci vydal odůvodněné rozhodnutí se zamítavým stanoviskem a to pro:

  1. Udělení výjimky v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 zákona, týkající se povolených způsobů lovu (lov z rybářské loďky) zakázaných na písečáku Velký Samberk, bylo ZAMÍTNUTO.

  2. Udělení výjimky požadované nad rámec zákona týkající se zákazu lovu ryb ze všech veřejně nepřístupných oplocených pobřežních pozemků na výše uvedeném písečáku Velký Samberk, bylo ZAMÍTNUTO.

V odůvodnění zamítavých stanovisek je uvedeno:

„O zákazu lovu ryb z loděk na písečáku Velký Samberk bylo rozhodnuto rozhodnutím Ministerstva zemědělství č.j.: 2213/30/99-2020 ze dne 18. 8. 1999, o přenechání výkonu rybářského práva na rybářském revíru č. 411 056 Labe 24A. Důvodem zákazu patrným z výše uvedeného rozhodnutí Ministerstva zemědělství je probíhající těžba písku a lodní provoz. Ve výše uvedeném rozhodnutí je dále uvedeno, že sportovní rybolov je zakázán v prostoru sídla provozovny, skládky písků a štěrku, dobývacího prostoru a rekultivovaných břehů. Povinností uživatele revíru je řádné označení těchto prostorů cedulemi o zákazu rybolovu. Jak je patrné z výše uvedeného a zároveň i z rozhodnutí Ministerstva zemědělství, nepovolení lovu ryb z loděk a zákaz sportovního rybolovu ve vymezeném prostoru jsou motivovány především bezpečnostními riziky pro rybářskou veřejnost souvisejícími s těžebními pracemi v uvedené lokalitě. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný správní orgán neshledal důvod pro udělení požadované výjimky ze zákazu lovu ryb z loděk v uvedené lokalitě. Obzvláště ne za situace, kdy v uvedené lokalitě nebyla ukončena těžební činnost. Případně míněné zatraktivnění rybářského revíru pro rybářskou veřejnost nemůže být zákonným důvodem pro udělení této výjimky.“

„Dalším požadavkem žadatele je zákaz lovu ryb ze všech veřejně nepřístupných a oplocených pobřežních pozemků na výše uvedeném písečáku Velký Samberk. Ze žádosti je zřejmé, že někteří majitelé pobřežních pozemků tyto pozemky oplocují a omezují tak výkon rybářského práva, tedy vstup na tyto pobřežní pozemky osobám, které jsou ke vstupu na tyto pozemky oprávněny. Ustanovení § 11 odst. 8 zákona uvádí, cit.: „Uživatel rybářského revíru, rybářský hospodář a jeho zástupce, držitel povolenky k lovu a rybářská stráž mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu; jsou však povinni nahradit škodu, kterou při tom způsobí.“ Pokud tedy někteří vlastníci pobřežních pozemků znemožňují výkon rybářského práva oprávněným osobám tím, že oplocují pobřežní pozemky, jednají v rozporu s tímto ustanovením zákona. Nepřipadá-li v úvahu řešení tohoto nezákonného stavu domluvou mezi uživatelem příslušného rybářského revíru a vlastníkem oploceného pobřežního pozemku, který znemožňuje nebo omezuje výkon rybářského práva, lze nezákonný stav řešit u občansko-právního soudu. Případně vzniklý nezákonný stav znemožňování nebo omezování výkonu rybářského práva oprávněných osob ze strany vlastníků oplocených pobřežních pozemků však nemůže být zhojen požadovaným neodůvodněným, nezákonně uděleným zákazem lovu ryb, který by plošně poškodil všechny řádné držitele povolenky k lovu na příslušném rybářském revíru.“

Z uvedeného tedy vyplývá, že ani lov ryb z lodí na pískovně Samberk, ani zákaz lovu ryb z veřejně nepřístupných oplocených pozemků, nebudou a nemohou být součástí změn výkonu rybářského práva na předmětném revíru, což je třeba respektovat.

Nejen výbor MO ČRS Kolín složený z rybářů, ale i státní správa vnímají zvyšující se tlak na dodržování pravidel i v této lokalitě což je pochopitelné. Legislativu obecně má dodržovat každý, nejen rybáři. Proto budeme hledat vhodná řešení ke zlepšení situace zejména s černými stavbami v okolí vod, která mnohdy zamezují přístupu na lovná místa, a v konkrétních případech se budeme obracet na příslušné orgány státní správy ke sjednání nápravy. V některých případech jsme tak již učinily.

Věřme, že se situace na této pískovně, ale i v jiných částech našich revírů s přístupem na lovná místa zlepší.

Petrův zdar!

Za výbor MO ČRS Kolín

Jiří Krouza